Báo cáo bạch

Blueshares - cổ phiếu tham gia vốn cổ phần truyền thống được Token hóa của công ty hợp nhất Thụy Sĩ, Interprom Mining AG

BST TOKENS CUNG CẤP SỰ MINH BẠCH CHO MỘT CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC VỚI 23 NĂM THÀNH CÔNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN CÙNG MỘT HỆ THỐNG CÁC DỰ ÁN MỞ RỘNG VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

join our telegram group